Menu

Negatywna ocena pracy wójta Piotrowskiego

30 czerwca 2017 - Z życia gminy
Negatywna ocena pracy wójta Piotrowskiego

Do końca czerwca rady gmin są zobowiązane do oceny pracy wójtów w poprzednim roku kalendarzowym. Praca wójta Piotra Piotrowskiego w 2016 r. została oceniona tak nisko, że w efekcie radni podjęli decyzję, aby nie udzielać mu absolutorium oraz obniżyć wynagrodzenie.

Najpoważniejszym zarzutem wobec wójta Piotrowskiego jest niegospodarność, niecelowe wydatkowanie środków publicznych, brak pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji w gminie Mogilany.

Rada Gminy wskazała na szereg zaniedbań oraz niegospodarnych działań, których dopuścił się wójt Piotrowski w 2016 roku, m. in.:

– Wypłata odszkodowania wraz z odsetkami za odstąpienie od umowy budowy gimnazjum w Mogilanach jako wynik przegranego procesu sądowego w 2016 roku. Gminie zasądzono pełną karę (ok. 4,5 mln zł z odsetkami), a była szansa zdecydowanie niższego odszkodowania, jeśli byłaby kontynuowana linia obrony obrana przez poprzednika, który złożył żądanie tzw. „miarkowania” kary umownej na okoliczność, iż jedyną szkodą jaką poniosła firma był utracony zysk – znacznie niższy od zastrzeżonej kary umownej. Wójt Piotrowski nie poszedł tą drogą i nie domagał się przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Szansa miarkowania kary została zaprzepaszczona.

– Nieefektywne wydatkowanie środków na złożoną w tej sprawie apelację do sądu (ponad 100 tys. zł) oraz brak wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.

– Brak złożenia wniosku na pozyskanie choćby częściowego zwrotu środków wydanych na remont budynku przedszkola w Libertowie (można było uzyskać 700 tys. zł.).

– Brak złożenia wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na otrzymanie środków finansowych na inwestycje drogowe (do dyspozycji gmin w Małopolsce był fundusz ponad 57 mln zł, lecz gmina Mogilany nie złożyła wniosku).

– Brak rzetelności w złożeniu wniosków na pozyskanie środków na wykonanie dróg w Gaju (ul. Bema) i we Włosani (ul. Łobzowska).

– Realna możliwość utraty działek, które zostały podarowane gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnych, a nie zostały przez wójta (jako odpowiedzialnego za mienie gminne) zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem (cztery działki o powierzchni ponad 5,5 ha).

– Długotrwałe prowadzenie postępowania sądowego, co naraziło gminę na wypłatę odszkodowania wraz z wysokimi odsetkami za naruszenie działki stanowiącej własność osoby fizycznej sąsiadującej z terenem boiska LKS Mogilany.

– Nie zrealizowanie przez wójta budżetu uchwalonego przez radę, m. in. nie wykonanie kilku ważnych inwestycji, w tym np. projektu przebudowy ul. Św. Floriana w Libertowie.

To tylko kilka przykładów zaniedbań wójta, które wskazują na potrzebę reakcji organu nadzorczego jakim jest rada gminy.

Konkretne zarzuty wobec wójta zostały zawarte w negatywnej opinii Komisji Rewizyjnej Gminy Mogilany o wykonaniu budżetu Gminy Mogilany za 2016 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie potwierdziła zasadność wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium dla wójta gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Ponadto od początku kadencji wójta Piotrowskiego dochodziło do sytuacji przedkładania do podpisu przewodniczącemu rady uchwał, które różniły się treścią od tych, które Rada Gminy Mogilany podejmowała na sesjach. Dotyczy to uchwał okołobudżetowych, punktowej zmiany MPZP i nadania nazw ulicom w miejscowości Konary.

W roku ubiegłym Rada Gminy Mogilany podjęła dwie uchwały dotyczące punktowej zmiany MPZP w Libertowie, które okazały się uchwałami wadliwie przygotowanymi przez wójta, co naraża gminę na wypłatę odszkodowań. Ignorowanie tych faktów przez wójta świadczy o braku właściwego nadzoru nad pracownikami merytorycznymi zatrudnionymi w Urzędzie Gminy.

Wójt wielokrotnie odnosił się w sposób arogancki do radnych zarzucając im w niewybrednych słowach brak wiedzy, umiejętności czy wykształcenia. Te niestosowne zachowania powtarzały się praktycznie na każdej sesji. Do bezpardonowych ataków na radnych wójt wykorzystywał też często biuletyn informacyjny „Głos Gminy Mogilany” finansowany z budżetu gminy i wydawany przez Urząd Gminy. Zdaniem radnych jest to niedopuszczalne nadużycie władzy.

Zarówno w kampanii wyborczej, jak i w numerach „Głosu Gminy Mogilany” wójt Piotrowski podkreślał jak ważnym dla gminy jest uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany. Ponieważ za tymi słowami nie szły żadne konkretne działania, Rada Gminy Mogilany na początku 2015 r. podjęła uchwałę-rezolucję, zobowiązującą wójta do przyspieszenia prac nad projektem studium. Dopiero po dwóch latach od tej rezolucji wójt przedłożył do biura rady projekt uchwały w sprawie studium – niestety projekt ten zawiera wiele błędów. Opieszałe podejście wójta do problemu studium spowodowało sytuację, w której rada nie miała możliwości uchwalenia studium w 2015 r., kiedy nie było jeszcze obowiązku wnoszenia terenów osuwiskowych na podstawie map z PIG. W efekcie nieudolności wójta wielu mieszkańców na chwilę obecną w projekcie przedłożonym przez wójta nie ma możliwości przekwalifikowania swoich działek z terenów rolnych na tereny budowlane.

Istotnym argumentem uzasadniającym obniżenie wynagrodzenia wójta jest jego lekceważący stosunek do potrzeb i wniosków mieszkańców. Do Rady Gminy Mogilany wpłynęły liczne skargi na działalność wójta gminy Mogilany, które w większości okazały się skargami całkowicie zasadnymi. Wójt nie realizuje ważnych postulatów mieszkańców gminy Mogilany, a zwłaszcza:

– brak nowego studium zagospodarowania,

– brak kanalizacji w Konarach, Bukowie, Kulerzowie, Chorowicach, Brzyczynie oraz w części miejscowości: Włosań, Mogilany, Gaj i Lusina.

Za dobrą płacą powinna iść dobra praca. Radni Gminy Mogilany uznali, że wynagrodzenie wójta Piotrowskiego jest nieproporcjonalnie wysokie do efektów jego pracy na rzecz gminy Mogilany. W związku z tym wynagrodzenie wójta zostało decyzją rady obniżone.

Za nieudzieleniem absolutorium wójtowi oraz za obniżeniem jego pensji głosowało dziewięcioro radnych (spośród 14 obecnych na sesji).

 

Źródło: www.mogilany.info

 

Co to jest absolutorium?
To decyzja rady gminy wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej prowadzonej przez wójta w ciągu minionego roku. Decyzja ta jest podejmowana po zapoznaniu się ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu uchwalonego przez radę. Absolutorium to jedna z form kontroli organu kolegialnego nad wykonawczym.
Nieudzielenie wójtowi absolutorium z wykonania budżetu może (ale nie musi) uruchomić procedurę usunięcia go z urzędu w drodze referendum (art. 28a ustawy o samorządzie gminnym).